Doel van de stichting

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen is het genereren van financiële middelen om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het rijksmonument en toebehoren van de protestantse kerk van Hellendoorn. In de volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd.

 

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2023 ongewijzigd gebleven:

- Voorzitter mevr. Tineke van Buren;

- Penningmeester dhr. Jan Podt;

- Secretaris dhr. Jeroen Piksen;

- Lid dhr. Ernst Haitsma;

- Lid dhr. Leo Hegeman;

- Lid dhr. Jan Dirk Wassenaar.

Het bestuur volgt een rooster van aftreden. 

 

Vergaderingen van het stichtingsbestuur

Het bestuur vergaderde in 2023 vijf keer. Daarnaast vond er twee keer een afstemmingsoverleg plaats. Van alle bijeenkomsten zijn de notulen of gespreksnotities vastgesteld.

 

Openstelling ’n Oalen Griezen voor de Vechtdal Fietsvierdaagse 

Op verzoek van de Ommer stichting Vechtdal Fietsvierdaagse werd de kerk op vrijdag 8 september van 10.00 tot 15.00 opengesteld voor bezoek. Ongeveer 250 deelnemers bezochten de kerk voor een doorgaans kort bezoek. Met name de schitterring van de gebrandschilderde ramen in het ochtendlicht en de fraaie bloemstukken werden zeer gewaardeerd. Mede vanwege het fraaie weer een zeer geslaagde openstelling.

 

Open monumentendag ‘Levend erfgoed’

Op open monumentendag zaterdag 9 september werd de kerk door ongeveer 65 belangstellenden bezocht. Dit is minder dan in andere jaren. De vele openstellingen in 2022 en het fraaie weer waren hier wellicht debet aan. De dag werd opgeluisterd door de doorlopende vertoning van de PowerPoint-presentatie op de schermen en periodiek orgelspel door (vrijwillige) organisten.

 

Restauratie offerblok

Een eeuwenoud houten offerblok maakt deel uit van het toebehoren van ’n Oalen Griezen. De stichting heeft op verzoek van de kerkrentmeesters dit offerblok professioneel laten restaureren en ook de kosten daarvan gesponsord.

 

De Rabo Club Support

Ook in 2023 heeft de stichting met succes meegedaan aan de actie Rabo Club Support. Mede dankzij een publicatie in het kerkblad de Karkesproake was deelname een succes.

 

Actualisatie informatie brochure ’n Oalen Griezen

De in 2017 ontwikkelde brochure over ’n Oalen Griezen is geactualiseerd en herdrukt met daarin opgenomen een voorwoord van burgemeester J. Eijbersen.

 

Adventsconcert New Valley Singers

Op vrijdag 22 december is door de New Valley Singers uit Nijverdal het door de coronamaatregelen uitgestelde concert gegeven ten bate van de stichting. Het concert werd bezocht door 185 bezoekers. Gezien het slechte weer en de vele overige kerstactiviteiten elders een groot succes met een positief financieel resultaat. Tevens werd een fraaie door Jan Podt gemaakte PowerPoint- presentatie vertoond over de activiteiten en acties van de stichting.

 

Overhandiging cheque € 5.000,-- aan kerkenraad en kerkrentmeesters

In de pauze van het concert van de New Valley Singers werd aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters dhr. Jeroen Langbroek en de voorzitter van de algemene kerkenraad dhr. Harry Enserink een cheque van € 5.000,--overhandigd als bijdrage voor het meerjarig onderhoud van ’n Oalen Griezen.

 

Dennetjesdag heideveld De Uitkijk

Op vrijdag 10 juli 2023 werd voor de tweede keer door een groep enthousiaste vrijwilligers het heideveld nabij het landgoedhotel De Uitkijk opgeschoond. Honderden dennetjes en braamstruiken werden verwijderd. Begin 2024 zal ook nog bomenopslag worden verwijderd. Als dank zal onze stichting dan een gift ontvangen.

 

Financieel jaarverslag 2023

Het financieel jaarverslag 2023 met daarin opgenomen de resultatenrekening is gepubliceerd op de website van onze stichting www.oalengriezen.nl.