Doel van de stichting

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen is het genereren van financiële middelen om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het rijksmonument en toebehoren van de protestantse kerk van Hellendoorn. In de volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd.

 

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2023 ongewijzigd gebleven:

- Voorzitter mevr. Tineke van Buren;

- Penningmeester dhr. Jan Podt;

- Secretaris dhr. Jeroen Piksen;

- Lid dhr. Ernst Haitsma;

- Lid dhr. Leo Hegeman;

- Lid dhr. Jan Dirk Wassenaar.

Het bestuur volgt een rooster van aftreden. 

 

Vergaderingen van het stichtingsbestuur

Het bestuur vergaderde in 2023 vijf keer. Daarnaast vond er twee keer een afstemmingsoverleg plaats. Van alle bijeenkomsten zijn de notulen of gespreksnotities vastgesteld.

 

Openstelling ’n Oalen Griezen voor de Vechtdal Fietsvierdaagse 

Op verzoek van de Ommer stichting Vechtdal Fietsvierdaagse werd de kerk op vrijdag 8 september van 10.00 tot 15.00 opengesteld voor bezoek. Ongeveer 250 deelnemers bezochten de kerk voor een doorgaans kort bezoek. Met name de schitterring van de gebrandschilderde ramen in het ochtendlicht en de fraaie bloemstukken werden zeer gewaardeerd. Mede vanwege het fraaie weer een zeer geslaagde openstelling.

 

Open monumentendag ‘Levend erfgoed’

Op open monumentendag zaterdag 9 september werd de kerk door ongeveer 65 belangstellenden bezocht. Dit is minder dan in andere jaren. De vele openstellingen in 2022 en het fraaie weer waren hier wellicht debet aan. De dag werd opgeluisterd door de doorlopende vertoning van de PowerPoint-presentatie op de schermen en periodiek orgelspel door (vrijwillige) organisten.

 

Restauratie offerblok

Een eeuwenoud houten offerblok maakt deel uit van het toebehoren van ’n Oalen Griezen. De stichting heeft op verzoek van de kerkrentmeesters dit offerblok professioneel laten restaureren en ook de kosten daarvan gesponsord.

 

De Rabo Club Support

Ook in 2023 heeft de stichting met succes meegedaan aan de actie Rabo Club Support. Mede dankzij een publicatie in het kerkblad de Karkesproake was deelname een succes.

 

Actualisatie informatie brochure ’n Oalen Griezen

De in 2017 ontwikkelde brochure over ’n Oalen Griezen is geactualiseerd en herdrukt met daarin opgenomen een voorwoord van burgemeester J. Eijbersen.

 

Adventsconcert New Valley Singers

Op vrijdag 22 december is door de New Valley Singers uit Nijverdal het door de coronamaatregelen uitgestelde concert gegeven ten bate van de stichting. Het concert werd bezocht door 185 bezoekers. Gezien het slechte weer en de vele overige kerstactiviteiten elders een groot succes met een positief financieel resultaat. Tevens werd een fraaie door Jan Podt gemaakte PowerPoint- presentatie vertoond over de activiteiten en acties van de stichting.

 

Overhandiging cheque € 5.000,-- aan kerkenraad en kerkrentmeesters

In de pauze van het concert van de New Valley Singers werd aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters dhr. Jeroen Langbroek en de voorzitter van de algemene kerkenraad dhr. Harry Enserink een cheque van € 5.000,--overhandigd als bijdrage voor het meerjarig onderhoud van ’n Oalen Griezen.

 

Dennetjesdag heideveld De Uitkijk

Op vrijdag 10 juli 2023 werd voor de tweede keer door een groep enthousiaste vrijwilligers het heideveld nabij het landgoedhotel De Uitkijk opgeschoond. Honderden dennetjes en braamstruiken werden verwijderd. Begin 2024 zal ook nog bomenopslag worden verwijderd. Als dank zal onze stichting dan een gift ontvangen.

 

Financieel jaarverslag 2023

Het financieel jaarverslag 2023 met daarin opgenomen de resultatenrekening is gepubliceerd op de website van onze stichting www.oalengriezen.nl.

 

 

De kerk 'n Oalen Griezen is een monumentaal gebouw dat een belangrijk onderdeel is van onze gemeenschap.

In juli en augustus is de kerk geopend voor bezichtiging op dinsdagmiddag (14:00 - 16:00 uur) en donderdagochtend (10:00 - 12:00 uur).

Tijdens deze uren zal er een gids aanwezig zijn om u rond te leiden en meer te vertellen over de rijke geschiedenis van 'n Oalen Griezen.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud wordt gewaardeerd. Uw gift helpt ons om de kerk in goede staat te behouden, zodat toekomstige generaties ook kunnen genieten van haar schoonheid en betekenis.

Kom en bezoek 'n Oalen Griezen! Ontdek de geschiedenis die in en binnen de muren van deze prachtige kerk is vastgelegd. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen.

Doel van de stichting 

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen is het generen van financiële middelen waarmee het rijksmonument en toebehoren van  de protestantse kerk van Hellendoorn in stand gehouden kan worden. In de volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd. 

 

Samenstelling van het bestuur 

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2022 ongewijzigd gebleven: 

  • Voorzitter mevr. Tineke van Buren; 
  • Penningmeester dhr. Jan Podt; 
  • Secretaris dhr. Jeroen Piksen; 
  • Lid dhr. Ernst Haitsma; 
  • Lid dhr. Leo Hegeman; 
  • Lid  dhr. Jan Dirk Wassenaar. 

Het bestuur volgt een rooster van aftreden.  

 

De activiteiten   

Lezing door Freek de Jonge over zijn boek ‘Kom verder’ d.d.11 maart  

Dankzij de goede contacten tussen bestuurslid Jan Dirk Wassenaar en Freek de Jonge was het mogelijk deze beroemde cabaretier-schrijver naar Hellendoorn te krijgen. Het was een uitermate boeiende avond waarbij de spreker in toon en inhoud een uitstekende voordracht verzorgde. 

De collecte dekte ruimschoots de kosten. Al met al was het een geslaagde avond.  

 

Lezing H. Kampman d.d. 21 april over zijn boek ‘De kogel was er eerder dan de knal’ 

In de lezing ging Herman in op het verloop van de Tweede Wereldoorlog in en rondom Hellendoorn. Waar werden de Heldersen mee geconfronteerd, waar hielden ze zich mee bezig, het grijze gebied tussen ‘goed en kwaad’. Jan Niewold verzorgde de muzikale omlijsting en Tineke van Buren droeg enkele passende gedichten van Johanna van Buren en Herman Kampman voor. De lezing werd door ongeveer 80 bezoekers bijgewoond. De collecte dekte ruimschoots de kosten. 

 

Lezing J.D. Wassenaar J. Piksen d.d. 29 april over ‘Het kerkelijk verzet in bezettingstijd’. 

Deze door de corona uitgestelde lezing werd door ongeveer 60 bezoekers bijgewoond, waaronder enkele belangstellenden uit Lemele. De avond werd besloten met een gezellige nazit/borrel in de Leerkamer.  

 

Open monumentendag d.d.10 september 

Bij gelegenheid van de Open Monumentendag werden als bijzonder element het kostbare en unieke 18e eeuws verzilverd avondmaalstel tentoongesteld in de fraaie vitrinekast onder de toren. Ongeveer honderd bezoekers, waaronder gezinnen met kinderen, werden verwelkomd. Voor kinderen was de speciale lesbrief beschikbaar waarmee een speurtocht door de kerk gemaakt kon worden. 

 

Concert Byzantijns Mannenkoor d.d. 25 november 

Mede door de goede mediacommunicatie en de aangekondigde medewerking van een alhier verblijvend Oekraïense violiste werd het concert bijgewoond door ongeveer 125 bezoekers. Het repertoire bestond uit zowel profane als religieuze liederen. 

 

‘Open huis’ ’n Oalen Griezen d.d. 30 december 

Deze werd georganiseerd naar aanleiding van de restauratie van de klokken en de overhandiging van de cheque aan de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en centrale kerkenraad. 

 

Dit ‘open huis’ ter afsluiting van het project ‘rondom ’n Oalen Griezen’ werd door ongeveer honderd belangstellenden bezocht,  waaronder ook weer gezinnen met kinderen. In kleine groepen konden de bezoekers de gerestaureerde klokken en de gewelven bezichtigen. Daarnaast waren er andere activiteiten zoals de verhalenverteller Herman Pronk, een speurtocht door de kerk, een doorlopende PowerPoint presentatie en orgelspel. Tevens werd door de voorzitter van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen een cheque van €15.000,-- aan de kerkrentmeesters overhandigd voor het onderhoud van het monument. Al met al een groot succes. 

 

Met voldoening en dankbaarheid blikken we terug  op een in alle opzichten (activiteiten en geldverwerving) fantastisch jaar voor onze stichting.