De kerk 'n Oalen Griezen is een monumentaal gebouw dat een belangrijk onderdeel is van onze gemeenschap.

In juli en augustus is de kerk geopend voor bezichtiging op dinsdagmiddag (14:00 - 16:00 uur) en donderdagochtend (10:00 - 12:00 uur).

Tijdens deze uren zal er een gids aanwezig zijn om u rond te leiden en meer te vertellen over de rijke geschiedenis van 'n Oalen Griezen.

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud wordt gewaardeerd. Uw gift helpt ons om de kerk in goede staat te behouden, zodat toekomstige generaties ook kunnen genieten van haar schoonheid en betekenis.

Kom en bezoek 'n Oalen Griezen! Ontdek de geschiedenis die in en binnen de muren van deze prachtige kerk is vastgelegd. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen.

Doel van de stichting 

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen is het generen van financiële middelen waarmee het rijksmonument en toebehoren van  de protestantse kerk van Hellendoorn in stand gehouden kan worden. In de volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd. 

 

Samenstelling van het bestuur 

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2022 ongewijzigd gebleven: 

 • Voorzitter mevr. Tineke van Buren; 
 • Penningmeester dhr. Jan Podt; 
 • Secretaris dhr. Jeroen Piksen; 
 • Lid dhr. Ernst Haitsma; 
 • Lid dhr. Leo Hegeman; 
 • Lid  dhr. Jan Dirk Wassenaar. 

Het bestuur volgt een rooster van aftreden.  

 

De activiteiten   

Lezing door Freek de Jonge over zijn boek ‘Kom verder’ d.d.11 maart  

Dankzij de goede contacten tussen bestuurslid Jan Dirk Wassenaar en Freek de Jonge was het mogelijk deze beroemde cabaretier-schrijver naar Hellendoorn te krijgen. Het was een uitermate boeiende avond waarbij de spreker in toon en inhoud een uitstekende voordracht verzorgde. 

De collecte dekte ruimschoots de kosten. Al met al was het een geslaagde avond.  

 

Lezing H. Kampman d.d. 21 april over zijn boek ‘De kogel was er eerder dan de knal’ 

In de lezing ging Herman in op het verloop van de Tweede Wereldoorlog in en rondom Hellendoorn. Waar werden de Heldersen mee geconfronteerd, waar hielden ze zich mee bezig, het grijze gebied tussen ‘goed en kwaad’. Jan Niewold verzorgde de muzikale omlijsting en Tineke van Buren droeg enkele passende gedichten van Johanna van Buren en Herman Kampman voor. De lezing werd door ongeveer 80 bezoekers bijgewoond. De collecte dekte ruimschoots de kosten. 

 

Lezing J.D. Wassenaar J. Piksen d.d. 29 april over ‘Het kerkelijk verzet in bezettingstijd’. 

Deze door de corona uitgestelde lezing werd door ongeveer 60 bezoekers bijgewoond, waaronder enkele belangstellenden uit Lemele. De avond werd besloten met een gezellige nazit/borrel in de Leerkamer.  

 

Open monumentendag d.d.10 september 

Bij gelegenheid van de Open Monumentendag werden als bijzonder element het kostbare en unieke 18e eeuws verzilverd avondmaalstel tentoongesteld in de fraaie vitrinekast onder de toren. Ongeveer honderd bezoekers, waaronder gezinnen met kinderen, werden verwelkomd. Voor kinderen was de speciale lesbrief beschikbaar waarmee een speurtocht door de kerk gemaakt kon worden. 

 

Concert Byzantijns Mannenkoor d.d. 25 november 

Mede door de goede mediacommunicatie en de aangekondigde medewerking van een alhier verblijvend Oekraïense violiste werd het concert bijgewoond door ongeveer 125 bezoekers. Het repertoire bestond uit zowel profane als religieuze liederen. 

 

‘Open huis’ ’n Oalen Griezen d.d. 30 december 

Deze werd georganiseerd naar aanleiding van de restauratie van de klokken en de overhandiging van de cheque aan de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en centrale kerkenraad. 

 

Dit ‘open huis’ ter afsluiting van het project ‘rondom ’n Oalen Griezen’ werd door ongeveer honderd belangstellenden bezocht,  waaronder ook weer gezinnen met kinderen. In kleine groepen konden de bezoekers de gerestaureerde klokken en de gewelven bezichtigen. Daarnaast waren er andere activiteiten zoals de verhalenverteller Herman Pronk, een speurtocht door de kerk, een doorlopende PowerPoint presentatie en orgelspel. Tevens werd door de voorzitter van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen een cheque van €15.000,-- aan de kerkrentmeesters overhandigd voor het onderhoud van het monument. Al met al een groot succes. 

 

Met voldoening en dankbaarheid blikken we terug  op een in alle opzichten (activiteiten en geldverwerving) fantastisch jaar voor onze stichting. 

V.l.n.r. Tineke van Buren, Harry Enserink, Marinus Podt. Foto: Jan Podt.

‘Een fantastisch bedrag!’, riep dhr. Harry Enserink, voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn, uit. Dat deed hij nadat hij samen met dhr. Marinus Podt, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, een cheque van € 15.000,00 voor het onderhoud van ’n Oalen Griezen in ontvangst had genomen. Die was de heren overhandigd door mevr. Tineke van Buren, voorzitter van de St. Noabers van ’n Oalen Griezen. De stichting, die in 2017 werd opgericht, heeft als doelstelling financieel bij te dragen aan het onderhoud van de kerk.

Lees meer: ‘Open huis’ groot succes - € 15.000,00 voor onderhoud ’n Oalen Griezen

Het doel van de stichting

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen (NvOG) is het generen van financiële middelen waarmee het rijksmonument en toebehoren van de protestantse kerk van Hellendoorn in stand gehouden kan worden. In de volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd.

 

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2021 ongewijzigd gebleven:

 • Voorzitter mevr. Tineke van Buren;
 • Penningmeester dhr. Jan Podt;
 • Secretaris dhr. Jeroen Piksen;
 • Lid dhr. Ernst Haitsma;
 • Lid dhr. Leo Hegeman;
 • Lid dhr. Jan Dirk Wassenaar.

Het bestuur volgt een rooster van aftreden. 

 

De activiteiten 

De coronacrisis heeft ook in 2021 veel invloed gehad op de activiteiten van de stichting. De belangrijkste activiteit was de bekostiging van de restauratie van de drie klokken en de klokkenstoel van ’n Oalen Griezen. Hiervoor werd met succes een beroep gedaan op de provinciale subsidieregeling ‘Het verhaal van Overijssel’ onder de noemer ‘Rondom ’n Oalen Griezen’. Deze regeling is er op gericht met elkaar samenhangende lokale cultuurhistorische thema’s te verbinden en toegankelijk te maken. 

Het aanvragen van de subsidie was een flinke opgave. De subsidiegever stelt hoge eisen aan subsidieverlening. De provincie heeft aan het project ‘Rondom ’n Oalen Griezen’ een subsidie toegekend van € 77.014,--. Daar is het bestuur heel blij mee. De totale projectkosten bedroegen € 131.943,68. De ontbrekende middelen zijn bijeengebracht middels bijdragen van sponsoren, de Protestantse Gemeente te Hellendoorn en het Prins Bernard Cultuurfonds. Van het project zijn conform de subsidie-eisen een volledig activiteiten- alsmede een financieel verslag gemaakt. Deze staan op de website van de stichting (https://www. oalengriezen.nl). 

De in het kader van de festiviteiten ’75 jaar vrijheid’ in 2020 uitgestelde activiteiten konden ook in 2021 helaas niet worden uitgevoerd. Het betrof:

 • De lezing ‘75 jaar vrijheid? De verhalen van Moshe en Jochem’ met als inleiders Ineke Kievit-Broeze en Jochen Walther;
 • De lezing ‘Het kerkelijk verzet in Hellendoorn en Nijverdal’ met als inleiders de Hellendoorners Jan Dirk Wassenaar en Jeroen Piksen;
 • De lezing ‘De kogel was er eerder dan de knal’ met als inleider de Hellendoorner Herman Kampman.

Het bestuur is blij met en dankbaar voor alle financiële donaties van de donateurs en andere gevers. Het negatieve financiële resultaat over 2021 is vastgesteld op € 5.658,77. Dit tekort wordt veroorzaakt door de grote financiële bijdrage aan het project ‘Het verhaal van Overijssel’. Aan de Protestantse Gemeente te Hellendoorn is ten behoeve van de restauratie van de klokken en de klokkenstoel € 16.000,-- geschonken.

Het financiële jaarverslag van de stichting is door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website van de stichting.